Елементи мови Сі

  • Алфавіт мови
  • Константи
  • Ідентифікатори
  • Ключові слова
  • Коментарі

Використання коментарів в тексті програми Коментар – це набір символів, які ігноруються компілятором. На цей набір символів, проте, накладаються наступні обмеження. Усередині набору символів, який представляє коментар не може бути спеціальних символів визначальних початок і кінець коментарів, відповідно (/* і */)....

Ключові слова – це зарезервовані ідентифікатори, які наділені певним значенням. Їх можна використовувати тільки відповідно до значення відомого компілятору мови Сі. Наведемо список ключових слів: auto double int struct break else long switch case enum register typedef char extern return union const float short unsigned...

Ідентифікатором називається послідовність цифр і букв, а також спеціальних символів, за умови, що першою стоїть буква або спеціальний символ (див. Таблиця 1). Наприклад: abc, ABC, A128B, a128b. Важливою особливістю є те, що компілятор допускає будь-яку кількість символів в ідентифікаторі, хоча значущими є перші 31...

Константами називаються перелік величин в програмі. У мові Сі розділяють чотири типи констант: цілі константи, константи з плаваючою комою, символьні константи і рядковими літерали. Ціла константа: це десяткове, вісімкове або шістнадцяткове число, яке подає цілу величину у відповідній формі. Десяткова константа...

Множину символів, які застосовуються в мові Сі можна розділити на п’ять груп. Символи, що використовються для утворення ключових слів і ідентифікаторів (табл.1). До цієї групи входять великі і малі букви англійського алфавіту, а також символ підкреслення і цифри. Слід зазначити, що однакові великі і малі букви...