Використання коментарів в тексті програми

Коментар – це набір символів, які ігноруються компілятором. На цей набір символів, проте, накладаються наступні обмеження. Усередині набору символів, який представляє коментар не може бути спеціальних символів визначальних початок і кінець коментарів, відповідно (/* і */). Відзначимо, що коментарі можуть замінити як один рядок, так і декілька. Наприклад:

1/* коментарі до програми */
2
3/* початок алгоритму */

або

1/* 
2    коментарі можна записати в наступному вигляді, 
3    проте треба бути обережним, щоб усередині послідовності, 
4    яка ігнорується компілятором, не попалися оператори програми, 
5    які також ігноруватимуться 
6*/

Неправильне визначення коментарів.

1/* коментарі до алгоритму /* вирішення крайового завдання */ */

або

1/* коментарі до алгоритму вирішення */ крайового завдання */