Покажчик – це адреса пам’яті, розділюваної для розміщення ідентифікатора (як ідентифікатор може виступати ім’я змінної, масиву, структури, рядкового літерала). В тому випадку, якщо змінна оголошена як покажчик, то вона містить адресу пам’яті, за якою може знаходиться скалярна величина будь-якого типу. При оголошенні...

Масиви Масиви – це група елементів однакового типу (double, float, int і тощо). З оголошення масиву компілятор повинен одержати інформацію про тип елементів масиву і їх кількість. Оголошення масиву має два формати: специфікатор-типу описувач [константний-вираз]; специфікатор-типу описувач [ ]; Описувач – це...

Ідентифікатором називається послідовність цифр і букв, а також спеціальних символів, за умови, що першою стоїть буква або спеціальний символ (див. Таблиця 1). Наприклад: abc, ABC, A128B, a128b. Важливою особливістю є те, що компілятор допускає будь-яку кількість символів в ідентифікаторі, хоча значущими є перші 31...

Вирази і операції Комбінація знаків операцій і операндів, результатом якої є певне значення, називається виразом. Знаки операцій визначають дії, які повинні бути виконані над операндами. Кожен операнд у виразі може бути виразом. Значення виразу залежить від розташування знаків операцій і круглих дужок у виразі, а...

Змінна, яка може приймати значення з деякого списку значень, називається змінною перелічуваного типу, або переліком. Оголошення переліку починається з ключового слова enum і має два формати подання. Формат 1. enum [ім’я-тега-переліку] {список-перелік} описувач[, описувач...]; Формат 2. enum імя-тега-переліку описувач...

Для отримання виконуваного коду написана на С/C++ програма повинна бути скомпільована; за своєю суттю процес компіляції такий же, як і для PASCAL чи іншої мови. Розглянемо усі етапи від написання тексту до формування вихідного коду. Текст програми на C/C++ може бути поділений на окремі фрагменти, однак принаймні один з...

Константами називаються перелік величин в програмі. У мові Сі розділяють чотири типи констант: цілі константи, константи з плаваючою комою, символьні константи і рядковими літерали. Ціла константа: це десяткове, вісімкове або шістнадцяткове число, яке подає цілу величину у відповідній формі. Десяткова константа...

Множину символів, які застосовуються в мові Сі можна розділити на п’ять груп. Символи, що використовються для утворення ключових слів і ідентифікаторів (табл.1). До цієї групи входять великі і малі букви англійського алфавіту, а також символ підкреслення і цифри. Слід зазначити, що однакові великі і малі букви...

Єдиний спосіб вивчати нову мову програмування – писати на ній програми. — Брайян Керніган Сучасне програмування на С невід’ємно пов’язане з використанням компіляторів C++. У більшості випадків ви зможете знайти комбінований компілятор для обох мов. Однак, є компілятори виключно для мови C. Найбільш популярними...

Ключові слова для визначення основних типів даних: Цілочисельні типи: Типи дійсних чисел: char float int double short long double long signed unsigned Змінна будь-якого типу може бути оголошена такою що не модифікується. Це досягається додаванням ключового слова const до специфікатору типу. Об’єкти з типом const є...